Avtalevilkår

1. BESTILLING OG KONTRAKTSINNGÅELSE.

En bestilling regnes for gjeldende fra det tidspunkt leietaker har bekreftet bestillingen, hva dette gjelder muntlig eller skriftlig. Dette gjelder selv om kontrakt ennå ikke er undertegnet.

13% av leiebeløpet forfaller til betaling ved mottak av leiekontrakt, mens de resterende 80% forfaller normalt 14 dager før leietidens start. Ved bestilling senere enn de ovennevnte tidspunkt, forfaller hele beløpet ved bestilling. I tillegg til leiebeløpet beregnes et kontraktsgebyr på NOK 200,-.

For langtidsleie eller store bestillinger (mer enn 10 personer og/eller flere boliger) kan det gjelde særskilte vilkår. Disse vil fremgå av kontrakten.

2. LEIEPRIS.

Normalt forbruk av elektrisitet, ved, parafin eller propan til oppvarming, koking og belysning er inkludert i leieprisen dersom annet ikke er nevnt.

Leieprisen inkluderer normalt ikke lintøy til senger, håndklær og annet til personlig hygiene. Det samme gjelder båt m/tilbehør. Sluttrengjøring av boligen er heller ikke inkludert i leien.

Dersom de ting som ikke inngår i leien er tilgjengelige for tilleggsbetaling, vil dette fremgå av kontrakten.

3. AVBESTILLING.

En bestilling som nevnt under punkt 1, er bindende for leietaker. Ved avbestilling inntil 30 dager før leietidens start, må leietaker betale avbestillingsgebyr på 20% av leiebeløpet. I tillegg hefter leier for kontraktsgebyret på NOK 200,- fra det øyeblikk kontrakten er skrevet ut av NBH.

Ved avbestilling senere enn 30 dager, hefter leietaker for hele leiebeløpet. Dette gjelder dog ikke dersom det lykkes formidler eller eier å tegne annen leieavtale for hele eller deler av den bestilte perioden. I så fall skal leiebeløpet avkortes tilsvarende det beløp som den nye leie innbringer for gjeldende periode. Imidlertid hefter leietaker likevel for de utgifter som formidler eller eier kan dokumentere å ha hatt som følge av avbestillingen. Dog slik at leietaker hefter for minimum 20% av den avtalte leiesummen.

Dersom leietaker har tegnet avbestillingsforsikring som gjelder ved plutselig oppstått sykdom, ulykke eller dødsfall som rammer reisefølget eller leietakers nærmeste familie, eller det oppstår andre hindringer utenfor hans kontroll (force majeure), hefter han kun for kontraktsgebyret. Legeattest må i slike tilfeller fremlegges uoppfordret.

For langtidsleie eller store bestillinger som nevnt under punkt. 1, 3. ledd kan gjelde andre avbestillingsvilkår som vil fremgå av kontrakten.

4. LEIETID OG ANKOMST.

Boligene leies normalt ut på uke/weekend eller høytids- basis. Dersom annet er aktuelt, vil det fremgå av den enkelte bolig’s prospekt.

Boligene står til disposisjon fra kl. 12.00 ved ankomst til kl. 12.00 på avreisedagen.

Leietaker må selv ta kontakt med eier eller dennes kontaktmann som er angitt på kontrakten for avtale om ankomst, forklaring av veien og utlevering av nøkler. Det samme gjelder avreise og tilbakelevering av nøkler.

Forsinkelser må snarest meldes eieren eller hans kontaktmann.

5. LEIETAKERS ANSVAR.

Leietaker er ansvarlig for at han og hans følge behandler bolig, inventar og utstyr på en slik måte at ingen skade eller unødig slitasje oppstår. Han har likeledes ansvaret for at det maksimum oppgitte antall personer, inklusive barn, for boligen ikke overskrides. Tilleggsleie vil kunne beregnes.

Leietaker er erstatningspliktig overfor eier for eventuelle skader han påfører leieobjektet med tilliggende. Dersom han har opptrådt på en slik måte at han er årsak til at forsikringskrav må gjøres gjeldende, hefter han for forsikringens egenandel.

Leietaker plikter å holde boligen ren og forsvarlig låst mens leietiden løper. Ved avreise skal leietakeren, dersom intet annet er spesielt avtalt sørge for grundig rengjøring av boligen.

6. EIERS PLIKTER/ANSVAR.

Eier er ansvarlig for at boligen er skikkelig rengjort ved leietidens start, og at alt utstyr som er angitt i beskrivelsen er tilstede og virker forsvarlig, og ellers at boligen er av en slik stand at formålet med leien ikke forringes for leietaker.

Det er eiers plikt å sørge for at boligen er tilstrekkelig forsikret.

Eier er ikke ansvarlig for selvforskyldt skade som er påført leietaker eller noen i hans følge eller deres utstyr.

7. OVERDRAGELSE AV AVTALER

Dersom leietaker ar avskåret fra å bruke boligen i det avtalte tidsrom, kan han overdra avtalen til en annen som utleieformidler og utleier godkjenner. Utleieformidler og utleier kan ikke motsette seg slik overdragelse uten særskilt grunn.

8. KLAGER.

Klager på boligen eller dens utstyr må meddeles eieren eller hans kontaktmann snarest. Oppnår man ikke kontakt med disse, må vårt kontor kontaktes, slik at skaden kan vurderes og eventuelt rettes opp. Klage som mottas etter leietidens opphør vil ikke kunne medføre avkorting i leiebeløpet.

Partene godtar NBH som første klageinstans ved eventuelle tvister. Dersom en av eller begge partene ikke ønsker å godta NBH’s forslag til løsning av tvisten, kan klagen videreføres. Normalt til Forbrukerrådet i det distrikt som klageren bor. Fører ikke dette frem, godtar begge partene eiendommens verneting i alle tvister vedrørende leieforholdet.

NBH er ikke økonomisk ansvarlig overfor noen av partene for forhold som skyldes eier eller leietaker.

9. DEPOSITUM

Ved ankomst vil eier kunne ta et depositum fra leietager som tilsvarer egenandelen på boligforsikringen, normalt et beløp i størrelses orden kroner 1.500,- til 2.000,-. Dette beløpet kan også benyttes til å betale manglende rengjøring eller tap av nøkkel. Ved manglende rengjøring, kan utleier kreve kr. 200,- pr time, dog mist kr 400,- av depositumet. Tap av nøkkel belastes med kr 1.000,-.

10. PARTER

Avtalen er formelt sluttet mellom boligeier og leietaker med utleieformidler som megler. Utleieformidleren er kun ansvarlig for det som direkte tilligger hans formidlingstjeneste.

© Norsk Båt & Hytteutleie